עורך דין טל קדש - הגשת הצעה שאינה חתומה
עו"ד טל קדש - עורך דין ארנונה והיטלים, ליטיגציה ונ

עו"ד טל קדש - מיסוי מוניציפלי ▪️ ליטיגציה מנהלית, אזרחית ומסחרית ▪️ נוטריון

Dun's 100 - דירוג מיסוי מוניציפלי - משרד עו"ד טל ק
BDI CODE- דירוג מיסוי מוניציפאלי - משרד עורכי דין
בקרו אותנו גם בפייסבוק
פנה אלינו לייעוץ
arrow-left, arrow-left, previous, left
יש לך שאלה?

הגשת הצעה שאינה חתומה

דיני מכרזים: פסילת הצעה שאינה חתומה* מאת: טל קדש, עו"ד**
מהי המשמעות של הגשת הצעה לא חתומה במכרז? האם ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה שאינה חתומה? האם בתי המשפט ייטו להתערב בהחלטת ועדת מכרזים כאמור? עו"ד טל קדש על החוק ופסיקת בתי המשפט בעניין.
 
בתקנה 18(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, נקבע:
18. (א) המעוניין להשתתף במכרז שאינו מכרז ממוכן, יגיש לועדת המכרזים את הצעתו חתומה, מלאה ושלמה, בתוך מעטפה סגורה היטב (להלן - מעטפת המכרז), וזאת בדרך, במועד, במקום ובמספר עותקים כפי שנקבע בתנאי המכרז; לא צויין בתנאי המכרז מספר עותקים - תומצא ההצעה בשני עותקים.
 
בעת"מ (חי') 13888-10-11 יגאל נפשי נ' מנהל מקרקעי ישראל, דובר במכרז לגבי_____________ מגרשים בכרמיאל אשר הוצא על ידי מנהל מקרקעי ישראל. המציעים התבקשו להציע הצעותיהם בהתאם לחוברת המכרז, ובה, בין השאר, נספח ב' הכולל ארבעה עמודים, בו על מציע ההצעה לפרט את הסכום המוצע בעמוד הראשון ופרטי המציעים וחתימתם בעמוד הרביעי. 
 
ביום פתיחת המעטפות הסתבר, כי הצעת העותרים, לא כללה את העמוד האחרון של נספח ב' למכרז, כלומר הטבלה ובה פרטי העותרים וגם לא את חתימתם בתחתית אותה טבלה. לאחר שנתברר הפגם בהצעה, ועדת המכרזים  התכנסה, והחליטה לפסול את הצעת העותרים ולהקצות את המגרשים נשוא המכרז למציעים אחרים.
 
השאלה אשר עמדה לבחינה במסגרת העתירה המנהלית הינה, האם החלטת מנהל מקרקעי ישראל, לפסול את הצעת העותרים, חורגת ממתחם הסבירות. לצורך כך, בחן בית המשפט את לשון מסמכי המכרז בחלקים המתייחסים לחובת המציעים לחתום על הצעותיהם –בסעיף 1 לתנאי המכרז נקבע כי "כל המבקש להשתתף במכרז ולהגיש למינהל הצעה, יגיש את הצעתו על גבי  נספח ב' בלבד...", ושוב נקבע מפורשות בסעיף 6 לתנאי המכרז - "המציע יגיש הצעתו על גבי נספח ב' בלבד, ...לאחר שהמציע ימלא בו את כל הפרטים הנדרשים ממנו בלבד ויחתום עליו ויגישו במעטפה  סגורה". אם לא די בכך, הרי שבנספח ב' עצמו, מופיעה הקביעה "אני מצרף את נספח ב' בשלמותו כשהוא חתום על ידי, כמו כן חתימתי זו מהווה ראיה להתחייבות מצידי לקבל עלי את כל תנאיה של חוברת המכרז....". בראי האמור במסמכי המכרז אשר לחובה המוטלת על מציעים לחתום על נספח ב' , נפסק אין כל פסול בהחלטת המנהל, לפסול את הצעת העותרים.
 
באי חתימת העותרים על הנספח, שמו עצמם המציעים/העותרים כ"יושבים על הגדר" וממתינים לחשיפת ההצעות האחרות. ירצו, יאמרו 'חתמנו על הצעתינו אך העמוד אבד', וירצו, יאמרו 'לא חתמנו על ההצעה שכן לא התכוונו להתחייב לאמור בהצעתנו. לבסוף, הדגיש בית המשפט את מדיניותה העקבית של ועדת המכרזים, שלא לקבל הצעות שאינן חתומות מתוך מטרה שלא לנסות ולהתחקות אחר המציעים בניסיון להבין מדוע הצעותיהם לא נחתמו. במובן זה, וועדת המכרזים נוקטת במדיניות ברורה וידועה לכל, מתוך רצון לשמור על טוהר ההליך, על עיקרון הוודאות, עיקרון השוויון ואי מתן יתרון למציע זה או אחר המתמודד במכרז, שהינם מנשמת אפו של המכרז הציבורי מסיבה זו, לא התערב בית המשפט בהחלטת וועדת המכרזים ובשיקול דעתה.
 
לסיכום, מציעים חייבים ליתן דעתם באופן יסודי לדרישות הנקובות במסמכי המכרז. לעיתים אי מילוי דרישה אשר על פניו, נראית טריוויאלית או טכנית, בכל הקשור למילוייה על ידי המציע, עלולה להתברר בתוצאה לא חיובית, בלשון המעטה, עבור מציע שנאלץ להפסיד במכרז.
 
*כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.