עורך דין טל קדש - הסמכות לפקח ולקנוס עסקים ומפעלים בגין הזרמת שפכים
עו"ד טל קדש - עורך דין ארנונה והיטלים, ליטיגציה ונ

עו"ד טל קדש - מיסוי מוניציפלי ▪️ ליטיגציה מנהלית, אזרחית ומסחרית ▪️ נוטריון

Dun's 100 - דירוג מיסוי מוניציפלי - משרד עו"ד טל ק
BDI CODE- דירוג מיסוי מוניציפאלי - משרד עורכי דין
בקרו אותנו גם בפייסבוק
פנה אלינו לייעוץ
arrow-left, arrow-left, previous, left
יש לך שאלה?

הסמכות לפקח ולקנוס עסקים ומפעלים בגין הזרמת שפכים

הסמכות לפקח ולקנוס עסקים ומפעלים בגין הזרמת שפכים
מהו המקור החוקי המקנה לתאגידי המים והביוב סמכות לפקח ולהטיל תשלום על עסקים בגין הזרמת שפכים אסורים לביוב? אילו כלים יש בידי תאגידי המים והביוב כדי לאכוף את הקבוע בחוק? עו"ד טל קדש על החוק והתקנות המסדירים עניינים אלה.

המקור החוקי להסמכת תאגידי מים וביוב
סעיף 51 לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 (להלן: "חוק תאגידי מים וביוב") קובע את סמכויות תאגידי המים והביוב, לקבוע הוראות העוסקות בטיפול בשפכי "מפעלים" וניטורם:
51.(א)חברה רשאית לקבוע למפעלים שבתחומה הוראות בענינים אלה:
(1)טיפול מקדים בשפכי תעשיה; הוראות כאמור יבואו נוסף על הוראות לפי כל דין ולא יגרעו מהן;
(2)ניטור של איכות שפכי התעשיה ודיווח על תוצאות הניטור לחברה, בדרך ובתדירות שקבעה;
(3)חובת מסירת הודעה לחברה על כל שינוי שחל בספיקה או באיכות של שפכי התעשיה, אשר יש בו כדי להשפיע על תקינות פעולתה של מערכת הביוב או על איכות הקולחים או הבוצה שהיא מייצרת;
(ב)הוראות לפי סעיף קטן (א) ייקבעו ככל הנדרש לדעת החברה כדי –
(1)למנוע מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה;
(2)למנוע נזקים למערכת הביוב, לפעולת הזרמת הביוב ולתהליכי הטיפול בשפכים וטיהורם, או למערכת השבת קולחים; ההוראות יהיו בכפוף לכללים שקבעה מועצת הרשות לענין זה, ויכול שיהיו דרך כלל, לסוגי מפעלים או למפעל מסוים, בין כתנאי לחיבור המפעל למערכת הביוב ובין בכל עת לאחר מכן.
(ג)ראתה חברה כי יש צורך לנקוט פעולה לצורך טיפול תקין בשפכים ממקרקעין או ממפעל שבתחומה, הבטחת פעולתן התקינה של מערכות המים או הביוב, מניעה של נזק ממים או משפכים, זיהום מקורות מים או ים, או מניעה של מפגע תברואי או סביבתי, או הסרתו – רשאית היא, בכפוף לתנאי הרישיון ולכללים שקבעה מועצת הרשות בענין זה, לדרוש בכתב –
(1)מבעל המקרקעין או מהמפעל, להתקין ביב, לשנותו או לתקנו, לחבר ביב, ולשנות או לתקן צינורות או מיתקנים של מערכת מים או ביוב שבנכסו;
(2)מהמפעל לבצע, טיפול מקדים בשפכי תעשיה לפני כניסתם למערכת הביוב, כנדרש לפי כל דין ולפי הוראות שהחברה קבעה לפי סעיף קטן (א); והכל בתוך המועד ובתנאים שתקבע החברה בדרישה.

סעיף 52 לחוק תאגידי מים וביוב קובע את דרכי הערעור הפתוחות בפני "מפעל" שסבור כי נפגע מהחלטה של תאגיד מים וביוב לפי סעיף 51 לעיל:
52.(א)הרואה את עצמו נפגע על ידי הוראה שקבעה החברה לפי סעיף 51(א) או על ידי דרישת חברה לפי סעיף 51(ג), רשאי להגיש ערר למי שהשר לאיכות הסביבה הסמיך לענין זה (להלן – המוסמך), שיהיה רשאי, לאחר שמיעת הצדדים, לבטל את ההוראה או את הדרישה או לשנותה.
(ב)הרואה עצמו נפגע מהחלטת המוסמך לפי סעיף קטן (א), רשאי לערער עליה לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא הנכס, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לו; החלטת בית משפט השלום לפי סעיף זה, תהיה ניתנת לערעור ברשות.

סעיף 53 לחוק תאגידי מים וביוב מסדיר את הסנקציות בהן מוסמך תאגיד מים וביוב לנקוט כלפי מפעל שלא קיים אחת מדרישות סעיף 51, כאמור לעיל:
53.(א)לא קיים בעל מקרקעין או מפעל הוראה או דרישה של החברה לפי סעיף 51, החלטה של המוסמך לפי סעיף 52(א), או החלטה של בית משפט לפי סעיף 52(ב), לפי הענין, או נוכחה החברה כי הדבר דרוש לשם מניעת סכנה ממשית ומיידית לפעולתה של מערכת הביוב עקב הזרמת שפכי תעשיה, רשאית החברה –
(1)בהתאם לכללים שייקבעו לפי סעיף 146 – להפסיק או לצמצם את מתן שירותי המים והביוב למקרקעין או למפעל;
(2)לאחר מתן התראה סבירה לפי נסיבות הענין ובכפוף לאמור בסעיף 42(ב) – להיכנס למקרקעין או למפעל ולבצע את העבודות הדרושות ולגבות את הוצאותיה מבעל המקרקעין או מהמפעל.

(ב)ערר לפי סעיף 52(א) או ערעור לפי סעיף 52(ב) אינם מעכבים את השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א), זולת אם המוסמך או בית המשפט, לפי הענין, הורו אחרת.
(ג)ביצוע עבודות על ידי החברה לפי סעיף זה אינו פוטר את בעל המקרקעין או המפעל מאחריות פלילית או אזרחית לפי חוק זה ולפי כל חיקוק אחר.
כאמור לעיל, סעיף 51(א)(2) לחוק תאגידי מים וביוב מסמיך את תאגידי המים והביוב לקבוע את תכנית הניטור של איכות שפכי התעשיה על ידי "מפעלים" ודיווחם של האחרונים לתאגידי המים והביוב לגבי ביצוע תכנית הניטור שנדרשו. 

ביום 1.7.2014 נכנסו לתוקפם כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת ביוב), תשע"ד-2014 (להלן: "כללי תאגידי מים וביוב 2014"). כלל 1 לכללי תאגידי מים וביוב 2014 קובע את מטרות הכללים, כשהמרכזיות שבהם הן מניעת פגיעה במערכות ביוב ונזקים ומטרדים לציבור או לסביבה הנגרמים משפכי תעשייה. להלן נראה אילו כלים הושמו בידי תאגידי מים וביוב לטובת השגת המטרות כאמור.

הגדרות
בכללי מים וביוב הקודמים שהיו בתוקף (להלן: "הכללים הקודמים"), לא נקבעו סוגי המפעלים עליהם חלו הכללים. כתוצאה מכך, שרר חוסר בהירות באשר להיקף תחולת הכללים. חידוש בכללי תאגידי מים וביוב 2014 הוא רשימת סוגי המפעלים לגביהם חלים הכללים החדשים. התוספת השלישית לכללי מים וביוב 2014 מפרטת את סוגי המפעלים כאמור, את מספר הדגימות המינימאלי שיש לבצע בכל שנה ואת המרכיבים לבדיקה:
(ב)בתכנית יפורטו, לגבי כל מפעל, מיקום נקודת הדיגום ואופן ביצוע הדיגום לפי הוראות סעיף 6, וכן מספר הדיגומים והמרכיבים שיידגמו, ובלבד שמספר הדיגומים בשנה והמרכיבים שיידגמו לגבי מפעל המנוי בתוספת השלישית לא יפחתו מן הקבוע בתוספת האמורה, ולא יפחת מארבעה דיגומים בשנה לגבי מפעל שאינו מנוי בתוספת האמורה; בטרם תקבע החברה את סוג הדיגום למפעל (חטף או מורכב), תבחן החברה בין השאר את אופן הזרמת השפכים במפעל, את סוג המזהמים במפעל ואת כמויות המים, ותוודא שסוג הדיגום שייבחר מייצג נכונה את איכות השפכים במפעל לגבי המרכיבים הנבדקים.
סעיף 3 לכללי תאגידי מים וביוב קובע ומגדיר מהי "הזרמה אסורה":
3.(א)מפעל לא יזרים למערכת הביוב של חברה, במישרין או בעקיפין, ולא ירשה לאחר להזרים משטחו או באמצעות מיתקניו, שפכי תעשייה המכילים –
(1)שפכים אסורים;
(2)שפכים חריגים הטעונים אישור, בלא שניתן לגביהם אישור לפי סעיף 10.
(ב)נודע לחברה על הזרמת שפכים אסורים או שפכים חריגים באופן העלול למנוע את יכולת טיהור השפכים או ניצול הקולחים, תודיע על כך מיד למט"ש הקולט את השפכים, לספק מי הקולחין, לממונה שפכי תעשייה ולממונה סביבה.
כדי להבין את האיסור על הזרמה אסורה, כאמור לעיל, יש לעמוד על המונחים המוזכרים בסעיף 3 לעיל. "שפכים אסורים" מוגדרים "שפכי תעשייה שמתקיים לגבי תכולתם אחד לפחות מן התנאים המפורטים בתוספת הראשונה;"
"שפכים חריגים" – שפכים חריגים שאינם טעונים אישור ושפכים חריגים הטעונים אישור;
"שפכים חריגים הטעונים אישור" – שפכי תעשייה שריכוז אחד לפחות מן המרכיבים שבהם המנויים בטור א' בתוספת השנייה עולה על הערכים הנקובים לצדם בטור ג' בתוספת השנייה; 
"מט"ש" – מיתקן לטיפול בשפכים שמיועד להפחתת ריכוז המזהמים בשפכי התורמים;


על פי כללי תאגידי מים וביוב 2014, כלל השפכים המוזרם אל מערכות ביוב מוגדר כ"זרם תעשייתי אחוד" - "זרם תעשייתי אחוד" – זרם המאחד את כל שפכי התעשייה במפעל לרבות מערכות לריכוך מים, נקז דודי קיטור, נקז מגדלי קירור, רכז מסננים, רכז מתהליך לייצור מים נטולי יונים (אוסמוזה הפוכה) ושפכים שעברו טיפול מקדים; תחת המונח "זרם תעשייתי אחוד" כלולים גם "שפכים שעברו טיפול מקדים", ואלה מוגדרים כלהלן –  "טיפול מקדים" – טיפול בשפכי תעשייה בשטח המפעל או מחוצה לו ובטרם כניסתם למערכת הביוב לשם הורדת ריכוז המזהמים בשפכים;

קביעת תכנית ניטור למפעלים
על פי כלל 4(א) לכללי תאגידי מים וביוב 2014, תאגיד מים וביוב רשאי לקבוע למפעל המצוי בתחומו לגביו יש לתאגיד המים חשש כי הוא פועל בניגוד לחוק תאגידי מים וביוב, תכנית ניטור דו שנתית, כמפורט להלן:
4.(א)חברה תכין אחת לשנתיים תכנית ניטור למפעלים שבתחומה שהתעורר לגביהם חשש כי הם מזרימים שפכי תעשייה המכילים שפכים חריגים או שפכים אסורים למערכת הביוב, בהיוועצות עם מפעיל המט"ש שאליו מוזרמים שפכי החברה.
לאחר הכנה ומסירת תכנית ניטור כאמור לעיל, רשאי מפעל להשיג על תכנית הניטור שהוכנה לו ותאגיד מים וביוב חייב להשיב על השגה כאמור, כלהלן:
(ד)מפעל שקיבל הודעה לפי סעיף קטן (ג) רשאי להביא לפני החברה את טענותיו בכתב בעניין תכנית הניטור בתוך 15 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה.
(ה)חברה תמסור למפעל את החלטתה בטענות שהועלו לפי סעיף קטן (ד) בצירוף נימוקים ופירוט השינויים בתכנית הניטור בעקבות טענותיו, אם נערכו, 7 ימי עסקים בטרם הגשת תכנית ניטור לאישור לפי סעיף קטן (ו).
(ו)חברה תגיד תכנית ניטור, לאחר ביצוע הוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ה), לממונה סביבה עם עותק לממונה שפכי תעשייה, תוך פירוט השינויים שביצעה לגבי תכנית הניטור שהוכנה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ובצירוף טענות המפעלים שהוגשו לפי סעיף קטן (ד); תכנית הניטור טעונה אישור ממונה סביבה בכפוף להוראות כללים אלה, ואולם גריעת מפעלים מתכנית ניטור, שינוי מספר הדיגומים, שינוי מיקום נקודת הדיגום ושינוי אופן הדיגום לגבי תוכן התכנית שהוגשה לאישור ממונה הסביבה טעונים אישור ממונה שפכי תעשייה.
(ז)לא קיבל ממונה סביבה החלטה בעניין אישור תכנית הניטור בתוך 60 ימים ממועד הגשתה, יראו את תכנית הניטור כמאושרת לעניין כללים אלה, והוראות סעיפים 6 ו-7 יחולו בעניינה.
(ח)דחה ממונה סביבה את תכנית הניטור שהוגשה לאישורו כאמור בסעיף קטן (ו), כולה או חלקה, תגיש החברה תכנית ניטור מתוקנת לאישורו בתוך 60 ימים מיום קבלת ההודעה בדבר דחיית תכנית הניטור.
(ט)עד לאישור תכנית הניטור המתוקנת כאמור, תדגום החברה את המפעלים שנכללו בתכנית שנדחתה או בחלק שנדחה, לפי התוספת השלישית אם נכללו בתוספת האמורה, או לפי הנחיות ממונה שפכי תעשייה אם לא נכללו בתוספת האמורה, ויראו תכנית זו כתכנית מאושרת זמנית לתקופה שלא תעלה על 60 ימים נוספים מיום הגשת תכנית ניטור מתוקנת לאישורו של ממונה סביבה; בלי לגרוע מחובת החברה להגיש תכנית ניטור מתוקנת, חלפו 60 הימים ולא הגישה החברה תכנית ניטור מתוקנת, רשאים ממונה סביבה וממונה שפכי תעשייה בהסכמה לקבוע לחברה תכנית ניטור שתהיה בתוקף עד לאישור תכנית ניטור מתוקנת שתגיש החברה.
(י)חברה תעביר למפעל ולממונה שפכי תעשייה עותק מעודכן של תכנית הניטור המאושרת או המאושרת זמנית בתוך 7 ימי עסקים ממועד אישורה לפי סעיפים קטנים (ז) או (ח), ולא תבצע דיגומים לפי התכנית האמורה אלא בחלוף 7 ימי עסקים לפחות ממועד ההעברה האמור.

סעיף 6 לכללי תאגידי מים וביוב 2014 קובע ומפרט את אופן ביצוע הדגימה לגבי כל מפעל, כאמור בתוספת השלישית לכללי מים וביוב 2014:
6.אושרה תכנית ניטור כאמור בסעיף 4, תפעל החברה בכפוף להוראות אלה:
(1)דוגם מוסמך מטעם החברה יבצע את הדיגום;
(2)הדיגום במפעלים המפורטים בפרטים 1, 2, 6, 7, 10 עד 12, 14 ו-19 בתוספת השלישית ובמפעלים שאינם מנויים בתוספת השלישית יבוצע בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב; נוכח מהנדס החברה לדעת כי לא ניתן לדגום את השוחה במיקום האמור, יבוצע הדיגום בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו;
(3)הדיגום במפעלים המפורטים בפרטים 3 עד 5, 8, 9, 13 ו-15 עד 18 בתוספת השלישית יבצוע בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו, אלא אם כן נוכח מהנדס החברה כי לא קיים במפעל זרם כזה או שלא ניתן לדגום זרם זה;
(4)דיגום לפי פסקאות (2) ו-(3) יהיה דיגום חטף או דיגום מורכב, בהתאם לתכנית הניטור המאושרת.
סעיף 11 לכללי תאגידי מים וביוב 2014 קובע, כי מפעל שלא עמד בחובת הזרמת שפכים על פי סעיף 3 לכללי תאגידי מים וביוב יהיה חייב בתשלום, כאמור בתוספת השלישית לכללי תאגידי מים וביוב. סעיף 11(ו) לכללי תאגידי מים וביוב מסדיר את המועדים להגשת השגה על הודעת תשלום:
(ו) חברה תשלח למפעל הודעה על חיוב לפי סעיף זה בתוך 60 ימים מיום קבלת תוצאות הדיגום או אישורו של ממונה שפכי תעשייה, לפי העניין, או במועד נדחה אחר בצירוף נימוקים מיוחדים; הודעת החיוב תפרט, בין השאר, את אופן עריכת החיוב ותהיה ערוכה לפי נוסח טופס 3 שבתוספת הרביעית; מפעל רשאי להביא לפני החברה את טיעוניו כנגד הודעת החיוב, בכתב, בתוך 30 ימים ממועד קבלתה; החברה תבחן את טענות המפעל ותודיע לו על החלטתה בעניינו בתוך 30 ימים ממועד הגשת טיעוניו.
 
*כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.