עורך דין טל קדש - התמודדות מול עיצומים כספיים המושתים על ידי רשויות המדינה לנוכח מפגעים סביבתיים
עו"ד טל קדש - עורך דין ארנונה והיטלים, ליטיגציה ונ

עו"ד טל קדש - מיסוי מוניציפלי ▪️ ליטיגציה מנהלית, אזרחית ומסחרית ▪️ נוטריון

Dun's 100 - דירוג מיסוי מוניציפלי - משרד עו"ד טל ק
BDI CODE- דירוג מיסוי מוניציפאלי - משרד עורכי דין
בקרו אותנו גם בפייסבוק
פנה אלינו לייעוץ
arrow-left, arrow-left, previous, left
יש לך שאלה?

התמודדות מול עיצומים כספיים המושתים על ידי רשויות המדינה לנוכח מפגעים סביבתיים

את העיצום הכספי מטילה הרשות המנהלית אשר לה מוקנה שיקול הדעת בבחירת אמצעי האכיפה ובידה ההחלטה אם להגיש כנגד המפר כתב אישום או להטיל עיצום כספי. להבדיל מההליך הפלילי, בהליך האכיפה המנהלי נקיטת הסנקציה נגד המפר, נעשית במישרין על ידי הרשות המנהלית, ובלבד שניתנה למפר זכות טיעון.

במאמר זה, תובא סקירה קצרה אשר להתמודדות מול עיצום כספי המושת על ידי רשות מנהלית, במסגרת החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ו -2007, שהינו אחד מיני חוקים רבים שנועדו להתמודד עם מפגעים סביבתיים.

מטרתו של החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ו -2007, הינה להסדיר סילוק ומחזור של צמיגים באופן שיבטיח הגנה על הסביבה ומניעת מפגעים, ובכלל זאת שריפה בלתי מבוקרת, וצמצום ההטענה של צמיגים באתרי הפסולת.

בחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, נקבעה חובה על יבואני צמיגים ויצרנים לפעול למחזור וסילוק צמיגים. הסנקציה בגין אי עמידה ביעדי סילוק או מחזור, הינה השתת עיצום כספי, אם לנוכח אי הגשת דיווח אם לנוכח אי ניהול רישום על פי הוראות החוק.

הממונה על יישום החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים הינו מנכ"ל משרד לאיכות הסביבה ו/או הגורם הממונה על יישום נקודתי של החוק בקרב מפרים לכאורה על הוראותיו.
דרישה לתשלום עיצום כספי בסך של עשרות אלפי שקלים אשר הופנתה אל לקוח המשרד, שאינו יבואן או יצרן צמיגים כי אם בית עסק המפעיל מתקן קרטינג ואשר ייבא לישראל באופן חד פעמי מספר מצומצם של רכבי קרטינג למטרות שעשוע.

את דרישת תשלום העיצום הכספי אין לקבל בבחינת כזה ראה וקדש, ויש איפוא למצות את זכות הטיעון ולהגיש עתירה מנהלית במידת הצורך לבית המשפט לעניינים מנהליים, לשם ביטול העיצום הכספי ועיכוב תשלומו, ככל שיוכח שהחלטת הרשות נתקבלה באופן מפלה או שרירותי וככזה שאינו עולה בקנה אחד עם פרשנות דבר החקיקה, לשון החוק ותכליתו, והכל תוך יישום דוקטרינות מתחום המשפט המנהלי, שבו מתמחה משרד עו"ד טל קדש.

בסעיף 3 לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, נקבע כי יעדי סילוק ומחזור צמיגים משומשים, לא יחולו על יבואן של רכב מנועי, כי אם על יצרן או יבואן.

החוק לסילוק ולמחיזור צמיגים מגדיר "יבואן" ו- "יצרן" כך:
"יבואן" על פי סעיף 2 לחוק הינו:  "מי שמייבא צמיגים, לרבות מי שמייבא רכב מנועי, ולמעט יחיד המייבא צמיגים או רכב מנועי לשימוש עצמי".

"יצרן" הינו "מי שעוסק בייצור צמיגים".
המחוקק לא ביקש להטיל חבות דיווח על מספר הצמיגים ששווקו או נאספו וסולקו על ידי יבואן של רכב מנועי, קל וחומר שלא על יבואן של רכבי שעשוע, מאחר ועוסק זה אינו עוסק בשיווק צמיגים או בייצורם ואין הוא בגדר יבואן או יצרן של צמיגים.

החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים קובע כי יבואן או יצרן ידווחו אחת לשנה באמצעות רואה חשבון, לא יאוחר מתום שישים הימים לאחר סיום השנה שלגביה מוגש הדיווח על מספר הצמיגים ששיווק בישראל בשנה שקדמה למועד הדיווח ומשקלם, וכן על אודות מספר הצמיגים שאסף, סילק ומיחזור, בשנה שקדמה למועד הדיווח, ומשקלם, ועל הדרכים שבהן פעל לסילוקם ולמיחזורם של הצמיגים.

החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים אינו מטיל חובת דיווח כאמור על בית עסק המוגדר בחוק כ- "מקום שבמהלך העבודה או העסקים מצטברים בו צמיגים משומשים, לרבות מקום המשמש למכירת צמיגים כאמור, החלפתם או אחסונם ומקום המשמש לתיקון תקרים".

החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים מטיל חובה על בית עסק חובה לפנות צמיגים משומשים באמצעות מספר חלופות, כדוגמת העברה ליצרן או ליבואן, העברה למחסן צמיגים או העברה לאתר פסולת או ברך אחרת על פי היתר ספציפי שיינתן לבית העסק על ידי הממונה.

בחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים ובחקיקה זהה מכח חוקים אחרים מכוחם מושתים עיצומים כספיים, נקבע לרוב כי עיצום כספי ישולם, לפי דרישת הממונה, בכתב, בתוך שלושים ימים מיום קבלת הדרישה לתשלומו, כאשר הדרישה תוצא לאחר שהממונה הודיע למי שאליו נועדה הדרישה על הכוונה להוציאה ונתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.

עיצום כספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום הדרישה לתשלומו ואם הוגשה עתירה ובית המשפט הדן בעתירה הורה על עיכוב תשלומו, לפי סכומו המעודכן ביום מתן ההחלטה בעתירה.

משרד עו"ד טל קדש העוסק במשפט מנהלי ובייצוג מול רשויות המדינה, מתמחה בהפחתת עיצומים כספיים ובביטולם, תוך התמודדות עם דרישות מצד רשויות לנוכח מפגעים סביבתיים.