עורך דין טל קדש - פטור מארנונה לבתי כנסת, מוסדות ציבור, מקווה, מוסדות חינות תנועות נוער
עו"ד טל קדש - עורך דין ארנונה והיטלים, ליטיגציה ונ

עו"ד טל קדש - מיסוי מוניציפלי ▪️ ליטיגציה מנהלית, אזרחית ומסחרית ▪️ נוטריון

Dun's 100 - דירוג מיסוי מוניציפלי - משרד עו"ד טל ק
BDI CODE- דירוג מיסוי מוניציפאלי - משרד עורכי דין
בקרו אותנו גם בפייסבוק
פנה אלינו לייעוץ
arrow-left, arrow-left, previous, left
יש לך שאלה?

פטור מארנונה לבתי כנסת, מוסדות ציבור, מקווה, מוסדות חינות תנועות נוער

המוסדות הנהנים מפטורים מלאים מארנונה על פי סעיף 5ג(ה) לפקודת הפיטורין
המוסדות הבאים זכאים לקבלת פטור מלא מארנונה לפי פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938
פטור מארנונה לבית כנסת ובית תפילה
בית כנסת, לרבות מבנה או חלק ממבנה שייעודו העיקרי הוא קיום תפילה
בית כנסת, לרבות מבנה או חלק ממבנה שייעודו העיקרי הוא קיום תפילה, והשימושים הנוספים בו, ככל שישנם, הם ללימוד תורה או לצרכים הנובעים מקיום התפילה ומלימוד התורה, ושאין בו פעילות עסקית, זכאי לפטור מארנונה לפי פקודת הפיטורין.

במבנה שייעודו העיקרי לימוד תורה והוא משמש ללימוד תורה, יראו כבית כנסת את החלק במבנה האמור המיועד ומשמש לקיום תפילה באופן קבוע וסדיר נוסף על ייעודו ושימושיו ללימוד תורה, ובלבד שאין בו פעילות עסקית..

עיריית תל אביב קיבלה בקשה לפטור ארנונה לבית כנסת אשר יוצג על ידי משרדנו
פטור מארנונה למקווה
פטור מארנונה -לבית קברות או חלק מבית קברות שאינו משמש למטרות רווח. 
פטור מארנונה למוסד חינוך מוכר
מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בסעיף 5 לחוק לימוד חובה, התש"ט–1949 ובית ספר כמשמעותו בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969, שחל עליו החוק האמור, שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים ושניתן בו חינוך גן ילדים, חינוך יסודי וחינוך על יסודי לתלמידים עד גיל 18 שנים וכן בית ספר מקצועי, כהגדרתו בחוק החניכות, התשי"ג–1953, והכול אם אינו למטרות רווח ולגבי השטח המשמש לחינוך או ללימוד, כאמור, ואשר אין בו פעילות עסקית.
מבנה המוחזק בידי תנועת נוער
מבנה המוחזק בידי תנועת נוער ששר התרבות החינוך והספורט אישר כי לפי המבחנים לצורך תמיכה, קיבלה תנועת הנוער בשנת הכספים שקדמה לשנה שלגביה לא מוטלת ארנונה כללית תמיכה, ובלבד שעיקר שימושו של המבנה הוא לקיום פעילויות לחניכי אותה תנועה כפי שמקובל לקיימן על ידי תנועות נוער.
"מבחנים לצורך תמיכה" – מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985, לתמיכה בתנועות נוער. 
מדרשה תורנית ציונית ליהדות וללימודי ארץ ישראל
מדרשה תורנית ציונית ליהדות וללימודי ארץ ישראל ששר החינוך אישר כי לפי המבחנים לצורך תמיכה, קיבלה תמיכה בשנת הכספים שקדמה לשנה שלגביה לא מוטלת ארנונה כללית.
"מבחנים לצורך תמיכה" – מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985, לתמיכה במדרשות תורניות ציוניות ליהדות וללימודי ארץ ישראל. 
מפעל מוגן, לרבות מרכז עבודה שיקומית, המספק תעסוקה לאנשים עם מוגבלות
מפעל מוגן, לרבות מרכז עבודה שיקומית, המספק תעסוקה לאנשים עם מוגבלות, שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים הכיר בו, ובלבד שלפחות 85 אחוזים מהאנשים עם מוגבלות, כאמור, משתתפים בתעסוקה בו לפי הפנייה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, משרד הביטחון או המוסד לביטוח לאומי; בסעיף קטן זה, "אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998, שמלאו לו 18 שנים
מסגרת יומית שעיקר ייעודה מתן שירות שיקום בתחום התעסוקה, לנכי נפש
מסגרת יומית שעיקר ייעודה מתן שירות שיקום בתחום התעסוקה, לנכי נפש הזכאים לו לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס–2000; לעניין פסקה זו, "שירות שיקום בתחום התעסוקה" – שירות המנוי בפסקאות (1), (2), (3)(ג) או (4) לפרט א' בתוספת לחוק האמור. 
מסגרת יומית, לרבות מרכז יום, מרכז שיקום והכשרה לאנשים עם מוגבלות
מסגרת יומית, לרבות מרכז יום, מרכז שיקום ומרכז הכשרה, שעיקר ייעודה מתן אבחון, שיקום, טיפול או הכשרה, מקצועיים־תעסוקתיים, לאנשים עם מוגבלות, שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים הכיר בה, ובלבד שלפחות 85 אחוזים מהאנשים עם מוגבלות שוהים בה לפי הפניה של המשרד האמור או המוסד לביטוח לאומי. 
אתר הנצחה ממלכתי
אתר הנצחה ממלכתי או אתר הנצחה חילי שהוכרזו לפי סעיף 45 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח–1998, שהם פתוחים לציבור, והכול אם אינם למטרות רווח ולגבי השטח המשמש אתר הנצחה, כאמור, ואשר אין בו פעילות עסקית. 
שטח מערכת לייצור חשמל
עד 200 מ"ר משטח מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו־וולטאית או תרמו־סולרית אשר אינה משתמשת בדלקים פוסיליים נוסף על הקבוע בפסקה (2) להגדרה "מיתקן אנרגיה מתחדשת" שבסעיף 1 לכללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני), התש"ס–2000, הממוקמת על גג נכס. 
ארכיון ציבורי
ארכיון ציבורי כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו–1955, לגבי השטח המשמש ארכיון ציבורי, כאמור, ואשר אין בו פעילות עסקית. 

עוה"ד טל קדש- ייצוג מול רשויות מקומיות בהליכי השגה, ערר, עתירות וערעורים.
עוה"ד ונוטריון טל קדש, מחבר הספר "דיני ארנונה, פרשנות הלכה ומעשה".
מייל: tal@kadesh-law.co.il