עורך דין טל קדש - קבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור
עו"ד טל קדש - עורך דין ארנונה והיטלים, ליטיגציה ונ

עו"ד טל קדש - מיסוי מוניציפלי ▪️ ליטיגציה מנהלית, אזרחית ומסחרית ▪️ נוטריון

Dun's 100 - דירוג מיסוי מוניציפלי - משרד עו"ד טל ק
BDI CODE- דירוג מיסוי מוניציפאלי - משרד עורכי דין
בקרו אותנו גם בפייסבוק
פנה אלינו לייעוץ
arrow-left, arrow-left, previous, left
יש לך שאלה?

קבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור

משרד עוה"ד טל קדש מלווה מוסדות ציבור בבקשות למתן פטור מארנונה אל מול משרד הפנים, רשויות מקומיות ובבתי משפט במסגרת עתירות מנהליות.
 
תכלית סעיף 5(י) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) , 1938 (להלן: "פקודת הפיטורין") הינו מתן פטור מארנונה למוסדות אשר פועלים בהתנדבות לשירות הציבור ברמה המוניציפאלית.
 
כל רכוש שמוסד מתנדב לשירות הצבור משתמש בו רק לשירות הצבור, ובלבד שמוסד יתאשר על ידי שר הפנים לצורך הפטור מארנונה על פי הפקודה.
 
המטרה היא לגרום לכך שמוסדות ללא כוונת רווח, יסייעו לציבור כנגד פטור מתשלום ארנונה מטעם הרשות המקומית, כאשר הדבר בבחינת הכרת "תודה" על התרומה הציבורית של אותו מוסד שנתפס כמי שנותן שירותים בהתנדבות לצורכי תושבי הרשות וכך גם מאדיר את כוחה את הרשות בעיני הציבור. 
על המוסד המתנדב לציבור נתפס כמי שפעילותו נועדה לרשות באופן מובהק את תושבי הרשות המקומית בתחומים שבהם הרשות המקומית מעניקה שירותים לתושבים.
 
פטור על פי סעיף 5(י) לחוק יינתן לכל רכוש שמוסד מתנדב לשירות הצבור משתמש בו לשירות הציבור בלבד ובתנאי שאותו מוסד יאושר על ידי שר הפנים לצורך הפטור מארנונה על פי הפקודה כלומר לצורך קבלת הפטור, נדרש אישור שר הפנים אשר סמכותו לתתו היא סמכות שבשיקול דעת.
נוסף על ההוראות הקבועות בפקודה לעניין מתן הפטור, הרי שהפעלת שיקול הדעת של שר הפנים, תיושם על פי חוזרי המנכ"ל שהם בגדר הנחיות מינהליות פנימיות הכוללות קריטריונים שנועדו להגשים את תכלית החקיקה ואופן יישומה בצורה אחידה ושוויונית.
תנאים להכרה במוסד מתנדב לציבור
 
הקריטריונים להכרה במוסד מתנדב לציבור שפורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/99 מיום 11.2.1999, ומגדירים את התנאים המקדימים לבקשת מוסד מתנדב לציבור למתן פטור מארנונה. הקריטריונים הם:
1. מטרת המוסד היא העלאת רווחת הציבור.
2. המוסד אינו גובה תמורה עבור פעולותיו או שהתמורה שהוא גובה נמוכה במידה רבה ממחירי השוק ומשקפת את הפן ההתנדבותי של המוסד.
3. המוסד אינו פועל למטרות רווח ואינו עוסק ב"פעילות עסקית" או שהיקף "הפעילות העסקית" הוא שולי לעומת הפעילות הכללית של המוסד. בקביעת פעילות כ"פעילות עסקית" יש להתחשב, בין השאר, במבחנים הבאים:
(א) מוסד שמתחרה בסקטור העסקי מבחינת אופי השירותים והמוצרים שהוא מספק ייחשב כמוסד עסקי;
(ב) ככל שהמוסד מספק סחורות ושירותים לגופים עסקיים הנטייה לראות בו גוף עסקי תגבר.
4. מפעילי המוסד ופטרוניו לא מפיקים הנאה כלכלית אישית לבד משכר סביר שהוא פונקציה של תרומתם הישירה.
5. המוסד פועל בתוך קהילת הרשות המקומית ופעילותו משרתת בעיקר את תושבי אותה הרשות המקומית.
6. פעילות המוסד היא בתחומים שבהם רשות מקומית פועלת ומוסמכת לפעול כגון רווחה, בריאות, חינוך וכדומה.
7. המוסד מרכז פעילות בתחום מסוים ולא נועד לטפל במקרה מסוים, פעילות נמשכת לאורך זמן והקמתו לא נועדה למטרה אד־הוק
 
בשנת 2016 תוקן סעיף 5(י) לפקודת הפיטורין כדי ליצור קריטריונים ברורים ושוויוניים למתן הפטור בקרב כל המוסדות ברשויות. 
בסעיף המתוקן נקבע כי שר הפנים לא יתנה מתן פטור למוסד מתנדב שעיקר פעילותו בענייני בריאות, בענייני רווחה או בענייני חינוך לתלמידים עד גיל 25, בכך שפעילותו משרתת בעיקר את תושבי הרשות המקומית שבה הוא פועל.
לעניין מוסד שעיקר פעילותו בענייני חינוך הרי שמתן פטור לא יותנה גם בקיומו של רישוי.
"רישוי" למוסד חינוך כמשמעו על פי סעיף 5(י) לפקודת הפיטורין הוא: רישיון או פטור כמשמעותו בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969, אכרזה או הוראת פטור לפי חוק לימוד חובה, התש"ט–1949, רישיון או הכרה לפי חוק מוסדות תרבותיים יחודיים, התשס"ח–2008, ורישום או פטור לפי פקודת החינוך [נוסח חדש], התשל"ח–1978.
גם מוסד חינוך כמשמעו בסעיף 4 לפקודת הפיטורין, קרי: מוסד אשר הבעלות וההחזקה בו בידי מוסד חינוך ומטרות השימוש הן לצורכי גן ילדים, בית ספר, סמינר, בית חינוך לעיוורים, לאילמים או לחרשים או כספרייה ציבורית, ייחשב מוסד שעיקר פעילותו בענייני חינוך לצורך סעיף 5(י) לפקודת הפיטורין, אם הוא עונה אחר התנאים הקבועים בסעיף זה.
פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור, יהיה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, ובלבד שהחל בשנה השנייה למתן הפטור, בתחילת כל שנה, ימסור המוסד תצהיר ולפיו לא חל שינוי במטרותיו ובפעילותו מעת קבלת הפטור.
הוראות סעיף 5(י) יחולו על כל הרשויות המקומיות המתוקצבות בתקציב המדינה.
 
עוה"ד טל קדש- ייצוג מול רשויות מקומיות בהליכי השגה, ערר, עתירות וערעורים.
עוה"ד ונוטריון טל קדש, מחבר הספר "דיני ארנונה, פרשנות הלכה ומעשה".
מייל: tal@kadesh-law.co.il