עורך דין טל קדש - דיני מכרזים: פסילת הצעה שאינה חתומה
עו"ד טל קדש - עורך דין ארנונה והיטלים, ליטיגציה ונ

עו"ד טל קדש - מיסוי מוניציפלי ▪️ ליטיגציה מנהלית, אזרחית ומסחרית ▪️ נוטריון

Dun's 100 - דירוג מיסוי מוניציפלי - משרד עו"ד טל ק
BDI CODE- דירוג מיסוי מוניציפאלי - משרד עורכי דין
בקרו אותנו גם בפייסבוק
פנה אלינו לייעוץ
arrow-left, arrow-left, previous, left
יש לך שאלה?

דיני מכרזים: פסילת הצעה שאינה חתומה

מהי המשמעות של הגשת הצעה לא חתומה במכרז? האם ועדת המכרזים של בעל המכרז רשאית לפסול הצעה שאינה חתומה? האם בתי המשפט ייטו להתערב בהחלטת ועדת מכרזים כאמור? עו"ד טל קדש על החוק ופסיקת בתי המשפט בעניין.

תקנה 18(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "תקנות המכרזים") קובעת:

18.    (א)    המעוניין להשתתף במכרז שאינו מכרז ממוכן, יגיש לועדת המכרזים את הצעתו חתומה, מלאה ושלמה, בתוך מעטפה סגורה היטב (להלן - מעטפת המכרז), וזאת בדרך, במועד, במקום ובמספר עותקים כפי שנקבע בתנאי המכרז; לא צויין בתנאי המכרז מספר עותקים - תומצא ההצעה בשני עותקים.

בעתמ (חי') 13888-10-11 יגאל נפשי נ' מנהל מקרקעי ישראל, דובר במכרז לגבי מגרשים בכרמיאל אשר הוצא על ידי מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "המכרז"), כאשר המציעים התבקשו להציע הצעותיהם בהתאם לחוברת המכרז, ובה בין השאר נספח ב' הכולל ארבעה עמודים, בו על מציע ההצעה לפרט את הסכום המוצע בעמוד הראשון ופרטי המציעים וחתימתם בעמוד הרביעי. העותרים, הגישו את הצעתם במכרז. 

ביום פתיחת המעטפות הסתבר, כי הצעת העותרים לא כללה את העמוד האחרון של נספח ב' למכרז, כלומר הטבלה ובה פרטי העותרים וגם לא את חתימתם בתחתית אותה טבלה. לאחר שנתברר הפגם בהצעת העותרים, ועדת המכרזים של המשיב התכנסה, והחליטה לפסול את הצעת העותרים ולהקצות את המגרשים נשוא המכרז למציעים אחרים.

האם פסילה על הגשת הצעה לא חתומה חורגת ממתחם הסבירות?
 

השאלה העומדת לבחינה הינה, האם החלטת המנהל, לפסול את הצעת העותרים, חורגת ממתחם הסבירות? לצורך כך, בחן בית המשפט את לשון מסמכי המכרז בחלקים המתייחסים לחובת המציעים לחתום על הצעותיהם – "בסעיף 1 לתנאי המכרז נקבע כי "כל המבקש להשתתף במכרז ולהגיש למינהל הצעה, יגיש את הצעתו על גבי  נספח ב' בלבד...", ושוב נקבע מפורשות בסעיף 6 לתנאי המכרז - "המציע יגיש הצעתו על גבי נספח ב' בלבד, ...לאחר שהמציע ימלא בו את כל הפרטים הנדרשים ממנו בלבד ויחתום עליו ויגישו במעטפה  סגורה". 

אם לא די בכך, הרי שבנספח ב' עצמו, מופיעה הקביעה "אני מצרף את נספח ב' בשלמותו כשהוא חתום על ידי, כמו כן חתימתי זו מהווה ראיה להתחייבות מצידי לקבל עלי את כל תנאיה של חוברת המכרז....".מבחינת האמור במסמכי המכרז לגבי החובה לחתום על הנספח  להצעה ומבחינת תקנה 18(א) לתקנות המכרזים פסק בית המשפט, כי אין כל פסול בהחלטת המנהל, לפסול את הצעת העותרים.

באי חתימת העותרים על הנספח, , שמו עצמם המציעים/העותרים כ"יושבים על הגדר" וממתינים לחשיפת ההצעות האחרות. ירצו, יאמרו 'חתמנו על הצעתינו אך העמוד אבד', וירצו, יאמרו 'לא חתמנו על ההצעה שכן לא התכוונו להתחייב לאמור בהצעתינו. 

 

העדר חתימה עלול לעלות למגיש במכרז

 

לבסוף, הדגיש בית המשפט את מדיניותה העקבית של ועדת המכרזים, שלא לקבל הצעות שאינן חתומות מתוך מטרה שלא לנסות ולהתחקות אחר המציעים בניסיון להבין מדוע הצעותיהם לא נחתמו. במובן זה, וועדת המכרזים נוקטת במדיניות ברורה וידועה לכל, מתוך רצון לשמור על טוהר ההליך, על עיקרון הוודאות, עיקרון השוויון ואי מתן יתרון למציע זה או אחר המתמודד במכרז, שהינם מנשמת אפו של המכרז הציבורי מסיבה זו, לא התערב בית המשפט בהחלטת וועדת המכרזים ובשיקול דעתה.

 

לסיכום, מציעים חייבים ליתן דעתם באופן יסודי לדרישות הנקובות במסמכי המכרז. לעיתים אי מילוי דרישה אשר על פניו, נראית טריוויאלית או טכנית, בכל הקשור למילוייה על ידי המציע, עלולה להתברר בתוצאה לא חיובית, בלשון המעטה, עבור מציע שנאלץ להפסיד במכרז.

 


עוד בנושא פגמים בהצעה:

▪️ פגמים בהצעה

▪️ פגם בערבות בנקאית במכרז 

 

 עו"ד טל קדש - עורך דין דיני מכרזים, מיסוי מוניציפאלי, משפט מנהלי, משפט אזרחי 

מייל: tal@kadesh-law.co.il

 

*כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.