עורך דין טל קדש - דיני מכרזים: פגם טכני בהצעה

פנה אלינו לייעוץ

arrow-left, arrow-left, previous, left

יש לך שאלה?

דיני מכרזים: פגם טכני בהצעה

דיני מכרזים: פגם טכני בהצעה, מאת עו"ד טל קדש
האם אי צירוף של מסמך הנדרש במסמכי המכרז להצעה יביא תמיד לפסילת ההצעה? האם ועדת המכרזים רשאית לקבל הצעה שלא צורף לה מסמך הנדרש במסמכי המכרז ולאפשר למציע לצרף את המסמך החסר לאחר פתיחת ההצעות? מהי עמדת בית המשפט לגבי אי צירוף מסמכים הנדרשים במסמכי המכרז? מהו פגם מהותי ומהו פגם טכני בהצעה במכרז? עו"ד טל קדש על הפסיקה בעניין בקצה המזלג.

בעתמ (חי´) 20527-01-12 סתר דרום בע"מ נ´ המועצה המקומית נחף דובר במכרז למתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך של המועצה המקומית חנף (להלן: "המכרז"). לאחר בחינת ההצעות שנתקבלו הודיעה המועצה לעותרת, סתר דרום בע"מ (להלן:"העותרת") על זכייתה במכרז בהיות הצעתה הזולה ביותר. חברת סנג´י כח אדם ונקיון בע"מ (להלן: "סנג´י") מציעה במכרז, הגישה עתירה לבית המשפט המינהלי בטענה כי העותרת לא עמדה בתנאי הסף של המכרז, וזאת משלא צירפה להצעתה תמצית רישום פלילי של אחד ממנהליה ועל כן יש לפסול את זכייתה.

 עוד טרם שהתקיים דיון בעתירה, הודיעה המועצה כי היא מבטלת את זכייתה של העותרת במכרז, ולצד זאת החליטה להכריז על סנג´י כזוכה במכרז. 
כנגד החלטתה זו של המועצה עתרה העותרת לבית המשפט בטענה, כי סנג´י לא צירפה להצעתה, דו"ח עדכני של רשם החברות כנדרש במסמכי המכרז, ומשכך לא עמדה  בתנאי הסף של המכרז.

תחילה, בחן בית המשפט את ההוראה הרלבנטית במסמכי המכרז – "בסעיף 7 לתנאי המכרז נקבעו המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו, ובין היתר נקבע בסעיף 7.5 כי על המציע לצרף "דוח עדכני מרשם החברות שבו מופיע פירוט מנהלי התאגיד וכן אישור עו"ד/רו"ח אודות מורשה החתימה של התאגיד". 

בשולי סעיף 7 נקבע כדלקמן: "מובהר ומודגש – בהדגשת יתר – כי אי צירוף אחד המסמכים או יותר ואי חתימה על כל מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות על כל נספחיו, מהווה אי עמידה בתנאי הסף וועדת המכרזים לא תידון כלל בהצעה שהוגשה".

שיטת המכרזים הציבוריים מגלמת בתוכה שני עקרונות יסוד; מחד גיסא, האינטרס הכלכלי-ציבורי, כי בעל המכרז, יבחר בהצעה הטובה והמתאימה לו ביותר, ומאידך גיסא, עיקרון השוויון והתחרות ההוגנת בין המציעים. תפקידה של ועדת המכרזים, הינו למצוא את האיזון בין שני האינטרסים, כאשר נקבע כי לעיקרון השני, הוא טוהר ההליך, מעמד בכורה. 

לצד מעמד הבכורה של עיקרון טוהר ההליך, נפסק, כי אין להמעיט מהחשיבות הציבורית לנהוג ביעילות ובחיסכון בכספי הציבור על ידי השגת מרב היתרונות למזמין באמצעות שיטת המכרזים. 

לפיכך, השתרש בפסיקה הכלל כי לא כל פגם בהצעה שמוגשת למכרז יביא בהכרח לפסילתה או פסילת המכרז כולו. 

ההבחנה בעניין זה, הינה בין פגם בעל אופי טכני שאינו פוסל את ההצעה, לבין פגם מהותי המחייב את פסילת ההצעה:
פגם מהותי -  הוגדר בפסיקה כפגם היורד לשורשו של עניין והפוגע בכללי היסוד של דיני המכרזים, לרבות בעיקרון השוויון ואשר מעניק לאחד המציעים יתרון כלכלי או תחרותי על פני המציעים האחרים.
פגם טכני - לעומת זאת, הוגדר כפגם בתום לב של המציע, שאינו יורד לשורשו של עניין ושאינו פוגע בכללי היסוד של דיני המכרזים. 

ככלל, בעת קיומו של בפגם טכני,  רשאית ועדת המכרזים של בעל המכרז להכשירו בהתאם לשיקול דעתה. 

במקרה זה, פסק בית המשפט, כי  המדובר בדוח רשם החברות, שמטרת צירופו להצעה היא לוודא את זהות מנהלי החברה המציעה, לשם התחקות אחר עבר מנהליה מהבחינה הפלילית. 

מטרה זו הושגה בכך שסנג´י צירפה אישור מאת רואה החשבון שלה, המאשר את זהות מנהליה. אי צירוף דוח מעודכן של רשם החברות, לא פגע, איפוא, בעיקרון השוויון, בתחרות ההוגנת בין המציעים במכרז ובטוהר ההליך,  ולא העניק לסנג´י כל יתרון כלכלי או תחרותי על פני המציעים האחרים. משכך, יש לומר כי , המדובר הוא בפגם טכני בלבד, ומשכך, אין להעדיף את האינטרס הפרטי של העותרת, על פני האינטרס הציבורי-כלכלי שבבחירת ההצעה של סנג´י שהייתה הטובה והנוחה ביותר למועצה בנסיבות העניין.

לסיכום, הכלל שלאורו ייקבע בסופו של יום, אם פגם בהצעה הינו כזה שמצדיק את פסילת ההצעה כולה, הינו מתן מענה לשאלה, אם המדובר בפגם שיש בו לפגיעה בעקרונות היסוד של דיני המכרזים, קרי בעיקרון השוויון ובטוהר המידות, או שמא המדובר בפגם קל ערך, אשר ככלל, לא פגע ביתר המציעים ולא יצר ייתרון כלשהו עבור המתמודד אשר זכה חרף קיומו של "פגם". 

יש לציין עם זאת, שפגם אשר זכה לכינוי "פגם טכני" במכרז מסויים, עלול להוות "פגם מהותי" במכרז אחר, עניין שכמובן יש בו להשליך על בחירת ההצעה הזוכה בסופו של יום, ועל ההליכים המשפטיים הדחופים, שיש לנקוט עם היוודע דבר קיומו או חשש לקיומו של פגם כלשהו בהליכי מכרז.

עו"ד טל קדש - עורכי דין דיני מכרזים במרכז, עורכי דין דיני מכרזים, עורכי דין דיני מכרזים בתל אביב .

*כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. המחבר  אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.
 
 

תחומי התמחות:

מיסוי מוניציפאלי
משפט מנהלי ציבורי
בנקאות ומשפט מסחרי

פרטי התקשרות:

כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 7, קומה 51, מגדל משה אביב, רמת גן
טלפונים: 072-33-80-215 6121281 – 03
פקס: 153-36121281
דוא"ל: tal@kadesh-law.co.il